Notifications
Larp Nastawnia

by Grupa Flamberg

0 players found this event interesting.

Kolonia Czatachowa, Czatachowa, gmina Żarki, Myszków County, Silesian Voivodeship, 42-310, Poland

Tickets from 70.0€ to 200.0€

from 2024-08-14 19:20:00 to 2024-08-14 23:59:00

Facebook event


To an adult audience
Language

Only native language

Food

No ristoration

Accomodation

No need to sleep

Services

All hygiene facilities are available

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

larp setting

Inspired by the book of the disaster and railway accidents in Poland, I decided to create a larp in which players will struggle with the hardships of analogue traffic control on the section of the railway line and tried to prevent the disaster.

Players will play the crew of the control room, which by translating/switching elements of railway infrastructure made of lights will control the movement of "trains" which will be animated by players/NPCs and operate on the principle of a stick with lighting and sound at the front and a stick with lighting at the back andconnected with tape determining their length.The trains will go along the luminous "tracks" and some will only pass by the settings and at the other end of the trail they download a new tape and instructions for the crew, some will stop at the settings and after hammering the sticks into the ground, it interacted with the crew.

I had many ideas in which fluff to dress mechanics, from the settings during the Second World War, spies and partisans, after which the crew will have to move under bandit barrels and the train with diamonds direct to sidings so that they could rob him.Ultimately, the Flambberg, the first edition fell on the setting during the Zombie Apocalypse.

A few have passed since zombies appeared and the best means of transport between the few survivors are trains.Our control room is in a bottleneck connecting the city on one side of the mountains with the others, and the game itself takes place during the communication peak when trains on the one hand evacuate people from cities to which a great horde goes, and on the other they send meals and support.

You have to cross all trains as soon as possible, not allowing the disaster, but as nothing goes according to a rigid schedule, the settings will be obliged to set the trails and priorities properly.Will they be able to choose optimal solutions, or will someone decide that trains traveling to his city will have priority?Time will tell ...

Game for 6-8 players 6-8 players/NPCY and 1-2 technical helpers
going out around 19.20, setting up the game, short workshops and after sunset the start of the game.The game is scheduled for 1H, with the option of a second game 1H when swaping players with players/nPCs.

Players will need flashlights, watches that can be synchronized (a few I will have in case of anything) and it would be good if some have a nerfs with +-5 cartridges

Larp Nastawnia

Zainspirowany książką Katastrofy i wypadki kolejowe w Polsce postanowiłem stworzyć larpa w którym gracze będą się zmagali z trudami analogowego sterowania ruchem na odcinku linii kolejowej i starali nie dopuścić się do katastrofy.

Gracze będą grali załogą nastawni która poprzez przekładanie/przełączanie elementów infrastruktury kolejowej zrobionych ze świateł będą sterowali ruchem "pociągów" które będą animowane przez graczy/npców i działały na zasadzie kija z oświetleniem i dźwiękiem z przodu oraz kija z oświetleniem z tyłu i połączone taśmą określającą ich długość. Pociągi będą szły po świetlistych "torach" i część będzie tylko przechodziła obok nastawni i na drugim końcu szlaku pobierała nową taśmę i instrukcje dla załogi, część będzie zatrzymywała się przy nastawni i po wbiciu kijów w ziemię wchodziła w interakcje z załogą.

Miałem wiele pomysłów w jaki fluff ubrać mechanikę, od nastawni w czasach drugiej wojny światowej, szpiegów i partyzantów, po nastawnie której załoga będzie musiała prowadzić ruch pod lufami bandytów a pociąg z diamentami skierować na bocznice by mogli go okraść. Ostatecznie na to flambergowe, pierwsze wydanie padło na nastawnię w czasie apokalipsy zombie.

Minęło już parę odkąd pojawiły się zombie i najlepszym środkiem transportu między nielicznymi ocalałymi miastami są pociągi. Nasza nastawnia jest w wąskim gardle łączącym miasta po jednej stronie gór z pozostałymi, a sama gra odbywa się w czasie szczytu komunikacyjnego kiedy pociągi z jednej strony ewakuują ludzi z miast na które idzie wielka horda, a z drugiej wysyłają posiłki i wsparcie.

Trzeba jak najszybciej przeprawić wszystkie pociągi nie dopuszczając do katastrofy, ale jako że nic nie jedzie według sztywnego harmonogramu to na załodze nastawni będzie ciążył obowiązek odpowiedniego ustawienia szlaków i priorytetów. Czy będą w stanie wybrać optymalne rozwiązania, czy może ktoś uzna że priorytet będą miały pociągi jadące ze wsparciem do jego miasta? Czas pokaże...

Gra dla 6-8 graczy 6-8 graczy/npcy i 1-2 pomocników technicznych
Wyjście w teren około 19.20, rozstawienie gry, krótkie warsztaty i po zachodzie słońca rozpoczęcie gry. Gra przewidziana jest na 1h, z opcją drugiej gry 1h przy zamianie graczy z graczami/npcami.

Gracze będą potrzebowali latarek, zegarków które będzie można zsynchronizować (kilka będę miał w razie czego) oraz dobrze by było jakby część miała nerfy z +-5 nabojami

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.