Notifications
Larp Klony

by LubLarp

0 players found this event interesting.

33, Aleje Racławickie, Racławicka Dzielnica Mieszkaniowa, Wieniawa, Lublin, Lublin Voivodeship, 20-049, Poland

from 2023-11-26 05:00:00 to 2023-11-15 10:00:00

Facebook event

We don't know too much about this larp, can you help?

Select the features who fit better the larp!

Accomodation
Food
Services
Language
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Close future.In a closed research facility, a group of artificially created people - clones are observed.Each move is recorded by numerous cameras, microphones and sensors.There is no contact with the outside world.Time until the end of the study: unknown.The purpose of the study: unknown. "Clones" is Larp at the interface of sociological fantasy and science fiction.The goal of the game is to create conditions for playing artificially created people, feeling their thinking in their way, asking questions that can be more important than answers.Larp does not have a predefined plot or planned events, it is not focused on the action, there will be no great secret to solve or the planned final scene.The game will present a short fragment of the life of clones, which will not be disturbed by the actions of the person leading Larp.The suggested style of gameplay is a calm, unhurried and subtle game focused on shaping and functioning of the group and its individual units.In Larp, motifs such as species, humanity, ethics, freedom, survival, conformism may appear in Larp. During the introduction, people playing people will choose previously prepared characters.As part of short form cards, information such as advantages and disadvantages, motivations, clone type will include.There will be no individual relationships within the character cards.Instead, proposals for specific types of clones will be available.During the game, it will be possible (but optional) to add new features and motifs to the form, based on information (hook) placed in the game space by the person leading Larp. Imaginated costumes: uniformly white costumes, without prints and colorful elements, can be maintained in the stylesports, match the terms: uniform, overalls, or associations with the pop -cultural image of the recently created clone. TRIGGERS: cloning people, discrimination, deprivation of freedom .______________ Larp clone when: 26.11.2023 at14:00
Where: Kosmos: Young Aleje, Racławickie Aleje 33/U-8, Lublin
Scenario and lead: Jakub Barański
Duration: 4-5h
Number of places: 36 roles unisex
for whom: they can participate in the eventadults who have full legal capacity and underage persons over 16 years of age, who will present the consent of the legal guardian to participate in the event.
for how much: "Pay what you want" - noWe plan a top -down price for participation in games, but participating persons will encourage you to transfer any selected amounts that will supply the budget of the event and our actions.
Registration: "The first come first come" Report: https://forms.gle/indep33vpgicztnh6 https://forms.gle/ndep33vpgicztnh6 What is Larp: https://lublarp.pl/Co-TO-STE-LARP/
https://lublarp.pl/co-to-jest-larp/
Niedaleka przyszłość. W zamkniętej placówce badawczej trwa obserwacja grupy sztucznie stworzonych ludzi — klonów. Każdy ruch jest rejestrowany przez liczne kamery, mikrofony i czujniki. Nie ma żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Czas do końca badania: nieznany. Cel badania: nieznany.„Klony” to larp na styku fantastyki socjologicznej i science fiction. Celem gry jest stworzenie warunków do odgrywania sztucznie stworzonych ludzi, wczucia w ich sposób myślenia, stawiania pytań, które mogą być ważniejsze niż odpowiedzi. Larp nie ma predefiniowanej fabuły ani zaplanowanych wydarzeń, nie jest nastawiony na akcję, nie będzie w nim wielkiej tajemnicy do rozwiązania ani zaplanowanej sceny finałowej. Gra przedstawi krótki wycinek z życia klonów, którego nie będą zakłócały działania osoby prowadzącej larpa. Sugerowany styl rozgrywki to spokojna, niespieszna i subtelna gra skupiona na kształtowaniu i funkcjonowaniu grupy oraz poszczególnych jej jednostek. W larpie mogą pojawić się motywy takie jak: gatunek, ludzkość, etyka, wolność, przetrwanie, konformizm.W czasie wprowadzenia do gry osoby grające wybiorą przygotowane wcześniej postaci. W ramach krótkich kart postaci zawarte będą informacje takie jak: zalety i wady, motywacje, typ klona. W ramach kart postaci nie będzie indywidualnych relacji. Zamiast nich dostępne będą propozycje nastawienia do konkretnych typów klonów. W trakcie gry możliwe (ale nieobowiązkowe) będzie dodawanie do postaci nowych cech i motywów, na podstawie informacji (zahaczek) umieszczanych w przestrzeni gry przez osobę prowadzącą larpa.Wymagane kostiumy: jednolicie białe stroje, bez nadruków i kolorowych elementów, mogą być utrzymane w stylu sportowym, pasować do określeń: uniform, kombinezon, albo skojarzeń z popkulturowym wizerunkiem niedawno stworzonego klona.Triggery: klonowanie ludzi, dyskryminacja, pozbawienie wolności.__________ LARP KLONY KIEDY: 26.11.2023 r. godz. 14:00
GDZIE: Kosmos: Przestrzeń Młodych, Aleje Racławickie 33/U-8, Lublin
SCENARIUSZ I PROWADZENIE: Jakub Barański
CZAS TRWANIA: 4-5h
LICZBA MIEJSC: 36 ról unisex
DLA KOGO: w wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepełnoletnie osoby powyżej 16. roku życia, które przedstawią zgodę prawnego opiekuna na udział w wydarzeniu.
ZA ILE: „pay what you want” - nie planujemy odgórnie ustalonej ceny za udział w grach, ale osoby uczestniczące będziemy zachęcali do przekazania dowolnie wybranych kwot, które zasilą budżet wydarzenia i naszych działań.
ZAPISY: „kto pierwszy ten lepszy” ZGŁOŚ SIĘ: https://forms.gle/YNdEp33VpGCyzTnH6https://forms.gle/YNdEp33VpGCyzTnH6 CO TO JEST LARP: https://lublarp.pl/co-to-jest-larp/
https://lublarp.pl/co-to-jest-larp/

0

out of 5

Excellent
0
Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0

0 Reviews

The texts, images, graphics, and any other visual or written material present on this page are the exclusive property of their respective owners. In some circumstances, the website may include content provided by third parties or links to other websites. We are not responsible for the availability, accuracy, or content of such external resources. Access to third-party sites is at the user's own risk. If you believe that the content on this site violates the copyrights or intellectual property of legitimate third-party owners, please contact us promptly to resolve any potential issues.